< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=457838712212561&ev=PageView&noscript=1" />
              

sự tiếp xúc

Nếu c&oacute; bất kỳ quan t&acirc;m hoặc c&acirc;u hỏi n&agrave;o cho m&aacute;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i, h&atilde;y hoan ngh&ecirc;nh cuộc gọi v&agrave; li&ecirc;n hệ của bạn!Contact

Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:

+86-531-66699178/+86-18615207548

Đường d&acirc;y n&oacute;ng 24 giờ:

+86-18615207548

E-mail:&nbsp;

pellet@macreat.com

Địa chỉ :&nbsp;

Số 5 Đường Xingye, Mingshui&nbsp;

Khu ph&aacute;t triển kinh tế,&nbsp;

Quận Trương Kh&acirc;u, th&agrave;nh phố Tế Nam,&nbsp;

Sơn Đ&ocirc;ng